Kodeks postępowania

Rynek

Drogi do lepszej pozycji na rynku
Drogi do nowych rynków

Wszystkie obszary budowy kolei są polem naszego działania. Kolej normalnotorowa, metro czy tramwaj - jesteśmy wszędzie Państwa partnerem! Działamy również za granicą.

Klient

Drogi do sukcesu naszych klientów
Drogi na fundamencie długoterminowej współpracy

Zadowolenie naszych klientów jest dla nas najwyższym priorytetem. Oferujemy zatem elastyczność, innowacyjność, zaangażowanie na najwyższym poziomie.

Konkurencja

Droga ścisłej współpracy z kompetentnymi partnerami

Najlepsze wyniki osiąga się tylko we współzawodnictwie i z wiarygodnymi partnerami. Tylko w ten sposób można również budować niedrogo infrastrukturę komunikacyjną.

Firma

Droga do samodzielnego i zyskownego przedsiębiorstwa

Umocnienie pozycji na rynku budownictwa kolejowego z uwzględnieniem rentowności oraz zapewnienie miejsc pracy są naszymi celami, dzięki którym możliwe jest dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Pracownicy

Drogi współpracy z wydajnymi i kompetentnymi pracownikami

Pracownicy są najcenniejszym kapitałem firmy. Dlatego wspieramy edukację, kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Bezpośredni kontakt ze wszystkimi grupami pracowników łączy interesy przedsiębiorstwa z interesami pracowników.

Technologia

Drogi innowacji i fachowej kompetencji

Nowe technologie i know-how naszych inżynierów są podstawą optymalnego procesu wdrożeniowego i rozwiązań obejmujących całość przedsięwzięcia.

Jakość

Drogi o najwyższych wymaganiach jakościowych

Jakość nie jest produktem przypadku. Nasze zarządzanie jakością jest podstawą owocnej pracy. Naszą naczelną zasadą jest najpierw unikanie błędów, a dopiero później ich usuwanie.

Bezpieczeństwo pracy

Drogi o wysokim standardzie BHP

Najwyższym priorytetem w naszej firmie jest ochrona życia i zdrowia wszystkich. Bezpieczeństwo (BHP, bezpieczeństwo w zakładzie, bezpieczne urządzenia i bezpieczny transport, ochrona zdrowia i przeciwpożarowa oraz zapobieganie wypadkom) jest nieodłączną częścią zakładowej organizacji pracy, standardy bezpieczeństwa są stale ulepszane, a dbałość o nie jest oczywistym zadaniem każdego pracownika.

Społeczeństwo

Drogi do lepszej infrastruktury

Nasze usługi stanowią wkład w rozwój infrastruktury. Zwracamy przy tym uwagę na interesy ludzi, społeczeństwa i środowiska naturalnego.